User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

จำนวนคณะอาจารย์

ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากร ข้อมูลคณะครู อาจารย์
แยกตามจำนวนเพศ วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วุฒิการศึกษา ครูโรงเรียน ข้าราชการครู รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
ปริญญาตรี/ดิโปลมา 3 - - - 3
ปริญญาตรี/ป.บัณฑิต 16 7 - - 23
ปริญญาตรี 57 157 - 1 215
อนุปริญญาตรี - 3 - - 3
พ.ม./ป.ก.ศ. สูง - 1 - - 1
ซานาวี ป.วิชาชีพ 1 2 - - 3
ซานาวี 17 14 - - 31
รวมทั้งสิ้น 95 184 - 1 280
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทาน
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :