User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง
ระเบียบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ว่าด้วยการการปฎิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยข้อบังคับมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ในข้อบังคับที่ ๒๘ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
จึงออกระเบียบเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
คำนิยาม

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ " ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๙
๓.๒ ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๑๓
- กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดของโรงเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ส่วนใดหรือกรณีใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้นำหลักศาสนาอิสลามหรือประเพณีอันดีงามมาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
๔.๓ ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ งานพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง งานส่งเสริมพัฒนา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฏเกณฑ์ของสถานศึกษาและสังคม โดยคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษา
๔.๕ ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๖ นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้นในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๗ ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดาหรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู
๔.๘ หอพัก หมายถึง หอพักของสถานศึกษาหรือบ้านที่สถานศึกษาขอเช่าให้นักเรียนอาศัยอยู่โดยมีผู้ดูแล
๔.๙ ผู้ดูแลหอพัก หมายถึง บุคลากรที่สถานศึกษาแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล อบรมนักเรียนที่อยู่ในหอพัก
๔.๑๐ บ้านเช่า หมายถึง บ้านที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนเช่าด้วยตนเอง เพื่ออาศัยอยู่โดยไม่มีผู้ดูแลตามข้อ ๔.๙
๔.๑๑ การกระทำความผิด หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕
๔.๑๒ การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงออกตามความใน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๕
๔.๑๓ กิจกรรมนอกเวลาเรียน หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียนปกติ และหมายรวมถึงการเรียนเพิ่มเติมที่นักเรียนต้องการเรียน โดยมีครูรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.

หมวดที่ ๒
ว่าด้วยความประพฤติทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

ข้อ ๕ ความประพฤติของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน

๕.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๕.๒ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและการตักเตือนของครู
๕.๓ แต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๕.๔ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน
๕.๕ ห้ามออกนอกบริเวณสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต
๕.๖ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
๕.๗ หากจำเป็นต้องหยุดเรียน ให้ส่งใบลา โดยได้รับการรับรองจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์ อักษร
๕.๘ ให้รักษาความสะอาด ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา
๕.๙ มีความสงบและสำรวมทั้งกาย วาจาและใจ
๕.๑๐ ห้ามดัดและทำสีผม
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :