โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดพิธีเปิดรับรายงานตัวสำหรับนักเรียนใหม่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีพิธีเปิดรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ที่มีความสำคัญมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้เปิดพิธี ผู้รับใบอนุญาตได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาและการเปิดรับรายงานตัวใหม่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ พิธีเปิดยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนเก่าผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใหม่รู้สึกอยู่ร่วมกับครอบครัวของโรงเรียนและร่วมงานกับผู้อื่นในสังคมของโรงเรียน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านเรียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และขอแสดงความยินดีและขอให้นักเรียนใหม่ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในระหว่างปีการศึกษา 2567 นี้

วันที่ :2024-04-01