ในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมทบทวนการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้การดูแลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนออนไลน์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พิธีเปิดของกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน การอบรมในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเป็นหลายๆ กิจกรรม เช่น การบรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียน การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ การใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียน ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและการสอนการเรียนออนไลน์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอนและการเรียนในอนาคต กิจกรรมอบรมทบทวนการเรียนการสอนออนไลน์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์อย่างเต็มที่

วันที่ :2024-03-28