วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mustari Mustafa ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยอิสลาม ณ เมืองมากาซาร์ อินโดนีเซีย และอดีตผู้ช่วยทูตการศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูตอินโดนีเซีย มาบรรยายหัวข้อ ปรัชญาด้านจริยธรรมอิสลามและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ภายในการบรรยายนี้ ศาสตราจารย์ Mustari Mustafa ได้เสนอประเด็นที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย จนถึงการวิเคราะห์ปรัชญาในอิสลามที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำรงชีวิตที่ดีอย่างที่พระองค์คาดหวัง ในส่วนของปรัชญาด้านจริยธรรมอิสลาม ศาสตราจารย์ Mustari Mustafa ได้เน้นความสำคัญของคุณค่ามนุษย์และความเคารพต่อชีวิต ทั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมและความเข้าใจในความแตกต่างของบุคคลที่มีต่อกันในสังคม ในด้านอื่น ๆ ของปรัชญาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ Mustari Mustafa ได้ชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานของตำราและประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย มาพร้อมกับความเชื่อที่เข้มแข็งในคุณค่าของการเรียนรู้และการศึกษา ในสรุป การบรรยายที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเกี่ยวกับปรัชญาและวัฒนธรรมในอิสลามและอินโดนีเซียของศาสตราจารย์ Mustari Mustafa เป็นการเสนอแนวคิดที่สำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พิจารณาเกี่ยวกับการต่อสู้ของมนุษยชาติในการพัฒนาวัฒนธรรมและความเข้าใจต่อกันในโลกที่หลากหลายนี้ หลายประเทศทั่วโลกอาจเรียนรู้จากประสบ

วันที่ :2024-01-25