โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รูฮานา สาแมง ดร.มูชักกัร หมีพินิจ และ ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย เวทีสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ "แรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิถีอิสลามสำหรับครูมูอัลลิมอัตตัรกียะห์ในยุคดิจิทัล" กิจกรรม Check in แรงบันดาลใจใฝ่คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูมูอัลลิมอัตตัรกียะห์ เวทีทบทวนบทบาทเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ หัวข้อ "ความท้าทายและบทบาทครูในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในยุคติจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" กิจกรรมส่องกระจกสะท้อนตัวตน ภาพลักษณ์และวิถีด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูมูอัลลิมอัตตัรกียะห์ เวทีสานความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ "แนวทางการสร้างความร่วมมือของครูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูแบบมีส่วนรวมในยุคติจิทัล"

วันที่ :2023-07-28