วันที่ 16 - 18 เมษายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดอบรมครูผู้สอนในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยฝ่ายวิชาการ เรื่องที่อบรมคือ การตัดต่อวิดีโอ Kinemaster, Google Sheets, Canva, Metaverse โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นพิธีในการเปิดอบรมในครั้งนี้

วันที่ :2022-04-16