วันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 วันรายงานตัวนักเรียนใหม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือกับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนที่ได้ให้อบรมสั่งสอนลูกหลานของท่าน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานของท่านจะเป็นคนที่มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมที่จำนำความรู้สู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้ในอนาคต

วันที่ :2022-04-05