วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น โดยสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมาเปิดพิธี โดยโครงการนี้ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนสายศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4และ5 โดยมีกิจกรรมขนมอม ขนมไทย กิจกรรมงานมัดย้อม กิจกรรมงานช่าง กิจกรรมช่างตัดผม กิจกรรมงานประดิษฐ์ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติสายวิชาชีพเพื่อให้สามารถต่อยอดวิชาความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่ :2021-04-03