วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีเสวนาเชิงวิชาการ(อิสลามศึกษาภาคปฏิบัติ) หัวข้อ ครูดี 4.0 มุ่งพัฒนาอิสลามศึกษาภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดาวูดฯคอนเฟอร์เร็นซ์ ทั้งนี้เป็นโครงการที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสูงสุด

วันที่ :2021-04-01