การเสวนาออนไลน์หัวข้อ "NEW NORMAL ชีวิตใหม่และการปรับตัวในภาวะโควิด-19" ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส กับคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสดการเสวนาในครั้งนี้ในเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และสามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางสถานีวิทยุฯอัตตัรเรดิโอ

วันที่ :2020-08-06