วันที่ 28 - 30 มิถุนายน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดการสัมนา ติดตามความก้าวหน้าระบบประกันคุณภาพและกำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์

วันที่ :2020-07-08