โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ฯ และผู้บริหารจากสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากรครู และนักเรียน จำนวน 18 คน จาก MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 (MAN 1) PEKANBARU RIAU ,INDONESIA ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 -12 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนซึ่งในไพศาล ตอยิบ ผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์ ได้ส่งเสริมมากว่า 10 ปี มากกว่า 7 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อังกฤษ อเมริกา และญี่ปุ่นเป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึษา วัฒนธรรมและประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านเช่นมอญซ่อนผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ นายไพศาลได้นำคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนำเยั่ยมชมยังสถานที่ต่างของจังหวัดเพื่อ ได้เรียนรู้และเข้าใจ วิถีชีวิตของชาวนราธิวาสได้มากขึ้น

วันที่ :2019-11-12