วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดพิธีการสัมนาประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ ณ ห้องดาวูดฯ โดยท่านวิทยากรมืออาชีพจาก กรุงเทพมหานคร

วันที่ :2019-11-02