วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤจิกายน 2562 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดติวนักเรียนในโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน SMAP ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 โดยได้เชิญติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพฯ มาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ทั้งด้านสายอาชีพและสายวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ :2019-10-12