โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้ส่งตัวแทนโรงเรียนเพื่อรับรางวัลการประกวดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา" โครงการ "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ พิกุลทอง จัดโดย สนง.กปร. ขึ้นไปรับที่วังดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รับกับสมเด็จพระเทพฯ โดยตัวแทนรับรางวัลนายอัดดีน ตุลยาพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และนางสาววิอาม ดอเล๊าะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 อาจารย์ผู้ดูแลในครั้งนี้คือ นางสาวอิลฮัม เซ็ง บรรณารักษ์โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ :2018-01-03