วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีในการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและนักเรียน โดยวิทยากร นายนัศรุดดีน เจะแม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารตำบลโคกเคียน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต สุขลักษณะ สุขภาพ ที่ดีของชีวิต

วันที่ :2017-12-27