วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดกิจกรรมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดพิธีโดยนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน ในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัดอ่านอัลกุรอาน แข่งขันร้องอนาซีด และการแข่งขันโต้วาที หอพักประกอบด้วยหอพักไอดีบี หอพักอัรกอม และหอพักดาโต๊ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีกันระหว่างหอพักของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ :2017-12-13