วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบนุญาตได้เปิดพิธีการแนะแนวของโรงเรียน SEKOLAH TINNGI PERGURUWAN ALHIKMAH SURABAYA จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทางโรงเรียนนี้ได้มาแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แนะนำคณะต่างๆเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซียต่อไป

วันที่ :2017-12-04