วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้ นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ โดยทางคณะได้ชมการแสดงการขับร้องเพลงวงอัล-อามาน (คอรัส) และปันจักศีลัต และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษาระหว่างสื่อมวลชมกับทางโรงเรียนอีกด้วย

วันที่ :2017-10-05