วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 515 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการและคณะ จาก UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM (UIN SUSKA) RIAU ,INDONESIA ในโอกาสกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา และลงนามบัทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

วันที่ :2017-09-19