Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


แนะนำโรงเรียน จุดเด่น/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จุดเด่น/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาสามัญควบ คู่ วิชาศาสนามีครูผู้สอนตรง ตามวิชาเอกและมีเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ สามารถผลิตนักเรียนที่มี คุณภาพและเป็นโรงเรียน ปลอดสิ่งเสพติดพร้อม มีอาคารเรียนที่มั่นคงเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ ด้วย คุ ณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถใช้สติปัญญาพัฒนาตนเอง เต็มตาม ศักยภาพ สามารถช่วยตนเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ และ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม นำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบ บริหารที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสังคม

รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com