User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง
แนะนำโรงเรียน จุดเด่น/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จุดเด่น/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาสามัญควบ คู่ วิชาศาสนามีครูผู้สอนตรง ตามวิชาเอกและมีเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ สามารถผลิตนักเรียนที่มี คุณภาพและเป็นโรงเรียน ปลอดสิ่งเสพติดพร้อม มีอาคารเรียนที่มั่นคงเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ ด้วย คุ ณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถใช้สติปัญญาพัฒนาตนเอง เต็มตาม ศักยภาพ สามารถช่วยตนเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ และ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม นำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบ บริหารที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสังคม

รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :