User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.
แนะนำโรงเรียน นโยบายและภารกิจ (พันธกิจ)ของโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียน
1. ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาศาสนาอิสลาม วิชาสามัญ และวิชาชีพใน แขนงวิชาต่าง ๆ
2. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้อิสลามิกชนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้อย่างกว้างขวางและ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ส่งเสริมและปลูกฝัง ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
5. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามาลายู และภาษาอังกฤษอย่าง กว้างขวาง
6. ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7. สนองนโยบายของราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และความสงบสุข ของประชาชน
8. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน

ภารกิจ ( พันธกิจ )
1. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเป็นเลิศด้านวิชาการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการ เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
8. จัดสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทาน
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :