Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


แนะนำโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน
ยึดมั่นในศาสน์
เคร่งครัดต่อวันัย
ใฝ่หาความรู้
ยึดมั่นในศาสน์ หมายถึง ให้นักเรียนยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา ที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด

เคร่งครัดต่อวินัย หมายถึง เน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎข้อบังคับ ของ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี งามเป็นที่ ยอมรับของสังคม

ใฝ่หาความรู้ หมายถึง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ เสาะ แสวงหาความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีการศึกษา ใหม่ ๆ อยู่ ตลอดเวลา

สัญญาลักษณ์โรงเรียน

มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ภายในมีแสงอาทิตย์ส่องแสงออกมาและกรอบเขียนชื่อโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์เป็นภาษาไทยและภาษาอาหรับ

สัญลักษณ์ของโรงเรียนมีความหมายว่า สถาบันแห่งนี้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๑ เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และ สติปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งแสงสว่างนำทางสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในอนคต

รวมทั้งเป็นสถาบันที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก อักษรย่อของโรงเรียน อ.อ.

สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :