โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้

วัน เดือน ปี

รายการ

ล้ิงค์

1 - 3 เมษายน 2567

รายงานตัวนักเรียนใหม่

คลิ๊กที่นี่

5 - 9 พฤษภาคม 2567

เรียนปรับพื้นฐาน

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1

คลิ๊กที่นี่

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4

คลิ๊กที่นี่

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

(อิสลามศึกษา)

คลิ๊กที่นี่