เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงามUser :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง

 

รายชื่อหัวหน้าฝ่าย

 

ลำดับที่
ชื่อฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
รูปภาพ
01 แผนงาน นายกฤษฎา อูเซ็ง
02 ธุรการการเงิน นางอานิตา อาลี
03 วิชาการ นางซากียะห์ แวบือซา
04 ทะเบียน นางฮัลวานี สะบูดิง
05 บุคลากร นางแวอารีนา ทองเสน
06 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายรอนิง สูหลง
07 กิจการนักเรียน นายบัณฑิต ยีสมัน
08 อาคารสถานที่ นายอายุบ ดอเล๊าะ


รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :