เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


 

รายชื่อกลุ่มสาระและหัวหน้าสาระสามัญศึกษา

 

รหัสกลุ่มสาระ
ชื่อกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รูปภาพ
01 ภาษาไทย นางสาวอุษา จรรยาเลิศ
02 คณิตศาสตร์ นางอาซียะห์ สุหลง
03 วิทยาศาสตร์ นางสาวสตีฮาวา เจ๊ะนิ
04 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางทรงสุดา เจ๊ะหะ
05 สุขศึกษาและพลศึกษา นางดาวิณี อดุลยศาสน์
06 ศิลปะ นายอลามีน ยีเฮง
07 การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางดวงฤดี พึ่งธรรมเดช
08 ภาษาต่างประเทศ นางอัซนี เจ๊ะโซ๊ะ

 

รายชื่อกลุ่มสาระและหัวหน้าสาระอิสลามศึกษา

 

รหัสกลุ่มสาระ
ชื่อกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รูปภาพ
01 ภาษาอาหรับ อต.อีบอรอเฮง ดอเล๊าะ
02 ภาษามลายู อต.อับดุลเล๊าะ ดาแตสาตู
03 ซารีอะห์ อต.มาหะมะนอ สมารา
04 มูอามาลาต อต.อัสอารี เจ๊ะเฮง
05 อากีดะห์ อต.ฟิกรี สาและ


รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com