เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (ด่วน)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

แนวทางการเปิดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติโควิด 19 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

คู่มือมาตราการเปิดเรียนช่วงโควิด2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ฉบับที่ 1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันพุธ ที่17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน และเปิดภาคเรียน (on site) โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้เป็นการมาให้กำลังใจ ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน และบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาของนักเรียน ที่มีความหลากหลาย รวมถึงด้านอื่นๆ นับว่า เป็นต้นแบบที่อยู่ในมิติทางศาสนา ที่สอดแทรกความรู้สมัยใหม่ๆ สามารถสร้างคนดี สร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ แต่ขณะนี้ เกิดสภาวะของโรคระบาด ทำให้โรงเรียนในหลายพื้นที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ด้วยปัจจัยและข้อจำกัดด้านความพร้อมของครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุตรหลานได้ ทำให้เยาวชนขาดโอกาส และไม่ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิ ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้บุคลากร และนักเรียน ในสถานศึกษาได้รับวัคซีน เกินร้อยละ 80 รวมถึง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และประชาชนที่มีความเชื่อทางศาสนาให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อคนรอบข้าง และสังคม ทั้งนี้ทุกภาคส่วนพร้อม ที่จะผลักดันให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนแบบ On site ตามข้อกำหนดของศบค.เร็วที่สุด

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคการศึกษา และผช.เลขานุการคณะทำงานระดับพื้นที่ หรือ สล.3 ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ระห์หมัด บูดีมัน (H.E.Mr.Rachmat Budiman ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ซึ่งได้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้และมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนราธิวาส โดยเดินทางมายังโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อร่วมประชุมพบปะรับฟัง สานต่อกิจกรรมทางด้านการศึกษาทางมีร่วมกันให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ร่วมถึงการเชื่อมความสัมพันธไมตรีที่มีระหว่างกันอย่างยาวนาน โดยนายไพศาล ตอยิบ กล่าวถึงสัมพันธไมตรีของอัตตัรกียะห์กับทางประเทศอินโดนีเซีย โดยนำกระบวนการทางการศึกษามาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และโรงเรียนต่างๆในประเทศอินโดนีเซีย กว่า 12 แห่ง ได้มีการดำเนินงานมากว่า 11 ปี อาทิ เมืองมาลัง เมืองบันดุง เมืองเรียว เป็นต้น ทั้งนี้มีการส่งนักเรียนและบุคลากรครูไปแลกเปลี่ยนยังประเทศอินโดนีเซีย ทางอินโดนีเซียจัดส่งนร.และบุคลากรครูมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ศึกษาวิจัยหลักสูตรเพื่อชุมชน เป็นต้น จากนี้ต่อไปทางอัตตัรกียะห์ยังคงสานต่อภารกิจส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนต่อไป

วันพุธ ที่17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัตตัรกีย...
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564นายไพศาล ตอยิบ ...
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผ...
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอัตตัร...
วันที่ 8,11,12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนอั...
หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่ว...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :