Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


แนะนำโรงเรียน ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7351-1292 โทรสาร 0-7351-3246 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ 3 งาน เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2506 นับถึงปัจจุบัน 38 ปี มีอาคารเรียน 8 หลัง และอาคารประกอบ4 หลัง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ . ศ . 2506 โดยนายหะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเย๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กับคณะเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มแรกโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ . ศ .2506 และอาศัยอาคารของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ปีการศึกษา2506 รับเฉพาะนักเรียนชาย

ปีการศึกษา 2507 เริ่มรับนักเรียนสตรีเข้าเรียน

ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบบริหารและมีนักเรียนเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ประกอบกับนายสุริยน ไรวา คหบดี ได้อุทิศที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สร้างอาคารเรียน จึงย้ายที่เรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2511 นายอูมาร์ ตอยิบ เข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีการสร้างอาคารเรียนถาวรซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จำนวน 11 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ150,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณพระราชทานจากกองทุนของกษัตริย์ไฟศอลประเทศซาอุดิอา - ราเบีย และเงินที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนร่วมก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2512 ทางราชการเริ่มส่งข้าราชการครูมาช่วยสอนวิชาสามัญเป็นปีแรก ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2514 นายหะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเยาะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนถึงแก่กรรมจึงให้นายฮารุณ หะยีดาโอ๊ะ เข้าดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียนโดยมีนายอูมาร์ ตอยิบเป็นผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2518 นายอูมาร์ ตอยิบ ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ เพื่อรับราชการในตำแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดนราธิวาส นายศิริ อับดุลสาและเข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้น คือ “ มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาเพื่ออุปถัมภ์โรงเรียน ปลายปี 2518 นายศิริ อับดุลสาและ ลาออกจากครูใหญ่เพื่อรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส

ปีการศึกษา2519 นายซำซูดิน สะปิอิง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนสายศิลป์ ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2518

ปีการศึกษา2525 โรงเรียนเปิดสอนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และได้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร พร้อมเปิดแผนการเรียนสายธุรกิจ( เน้นบัญชี )และคหกรรม ( เน้นตัดเย็บเสื้อผ้า ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2527 นายอูมาร์ ตอยิบ ดำรงตำแหน่งผู้รับในอนุญาต เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและ นายการีม แจ้งเดชา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

แนะนำโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com