Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รั...2022-07-04... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...2022-06-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอน...2022-05-17... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ไ...2022-05-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดประชุมครูเพื่อเตรียม...2022-05-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญ...2022-04-23... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผ...2022-04-20... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามีย...2022-04-16... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 วันรายงานตัวนักเรียนใหม่นักเรี...2022-04-05... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอ...2022-03-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :