User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์...2020-07-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์...2020-07-01... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมมอบของยังชีพใ...2020-04-13... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห...2020-03-14... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใ...2020-02-22... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบ...2020-02-15... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบ...2020-02-03... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามีย...2020-01-29... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 25 - 27 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามีย...2020-01-25... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะ...2020-01-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :