Narathiwat, Thailand
User :
Pass :ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ทำเนียบผู้บริหาร


พ.ศ. 2506 - 2514 นายหะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเยาะ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง
พ.ศ.2511 - 2518 นายอูมาร์ ตอยิบ ครูใหญ่
พ.ศ.2514 - 2527 นายฮารูน หะยีดาโอ๊ะ ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2518 - 2519 นายศิริ อับดุลสาและ ครูใหญ่
พ.ศ. 2519 - 2530 นายซำซูดิน สะแปอิง ครูใหญ่
พ.ศ. 2527 - 2557 นายอูมาร์ ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน นายมะยิ ยะยา ครูใหญ่
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการ
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต

คณะผู้บริหารล่าสุด

นายไพศาล ตอยิบ ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
นายไพศาล ตอยิบ ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
นายลูซาน ตอยิบ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายมะยิ ยะยา ตำแหน่ง : ครูใหญ่
นางมารีเย๊าะ มนุกูล ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
นางพัชรา หะยีอีแต ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
นางพัชรินทร์ หะยีอาแว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :