User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง
ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ประวัติส่วนตัว นายไพศาล ตอยิบ


วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี เอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ประกาศนียบัตร ทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :